[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 ”
  supaporn  วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 182    Bookmark and Share    
 
 

โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4  ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จากโรงเรียนในสังกัด  สพม.34 จำนวน 12 โรงเรียน  ประกอบด้วย โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม  โรงเรียนสันทรายวิทยาคม  โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม  โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม  โรงเรียนพร้าววิทยาคม  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  โรงเรียนจอมทอง  โรงเรียนแม่แจ่ม  โรงเรียนแม่แตง และโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และสพป.เชียงใหม่ เขต 2  รวมจำนวนทั้งสิ้น  100 คน ระหว่างวันที่ 23  สิงหาคม 2562 ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ในการนี้  ดร. ศุจีภรณ์  อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ ในรูปแบบการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกแนวใหม่ เกี่ยวกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสามกลุ่ม คือ 1.มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน  2.กระบวนการบริหารและจัดการศึกษา   3. กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานในพิธีกล่าวว่า  จัดประชุมในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพและมาตรฐาน  ที่ทุกโรงเรียนจำเป็นต้องมีระบบการประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน   การที่เราจะทราบว่าสิ่งใดมีคุณภาพ มีขีดความสามารถดีในระดับใดนั้น ต้องมีการวัด และการประเมินอย่างมีกระบวนการที่ถูกต้องและเป็นสากล   การศึกษาก็คล้ายกันต้องมีการนำเสนอว่าโรงเรียนของเรามีคุณภาพอย่างไร อะไรคือตัวชี้วัด วัดได้อย่างไร วัดได้แค่ไหน  ใครเป็นคนทำ  ใครเป็นคนวัด  มีการนำเสนอโดยวิธีการอย่างไร เมื่อใด เพื่อให้นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของโรงเรียนในความเป็นจริง เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง   ไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระแต่ เป็นวงจรการทำงาน  และการทำงานจะสะท้อนผลงานตามความเป็นจริง  ทั้งในส่วนการบริหาร  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู  และความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน เมื่อมีการประเมิน จะเป็นข้อมูลให้รู้ว่าต้องปรับปรุงการทำงานอย่างไร  เป็นเรื่องของบุคลากรทุกคนต้องร่วมมือกันทำให้สำเร็จ และเมื่อสิ้นปีการศึกษา จะต้องสรุปรายงานผลต่อต้นสังกัด พร้อมกับเผยแพร่ผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสาธารณชนทราบ นั่นคือ การประกันคุณภาพ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานมาเป็น  3  มาตรฐานใหม่ หากคณะครูและบุคลาการทางการศึกษาทุกท่าน ได้เข้าใจตรงกัน ก็หวังใจว่า  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 ครั้งนี้  จะเป็นทิศทางการในการรวบรวมเอกสาร หลักฐานสารสนเทศตามกรอบการประเมินคุณภาพ  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 

โอกาสนี้  ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ได้กล่าวขอบคุณ คุณกิตติ  กสิณธารา ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ และขอให้ผู้เข้าประชุมได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ต่อไป
ดูภาพกิจกรรม

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น