[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.แม่แตง ประชุมเชิงปฏิบัติการ เหลียวหลัง แลหน้า 360 องศา
  supaporn  วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 264    Bookmark and Share    
 
 

โรงเรียนแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เหลียวหลัง แลหน้า 360 องศา การจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2562 ณ  ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เหลียวหลัง แลหน้า 360 องศา การจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562”  ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่แตง จำนวน 66  คน โดย นางสาวศุจีภรณ์  อาจนาเสียว   ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง  กล่าววัตถุประสงค์  เพื่อร่วมกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สร้างความเข้าใจและร่วมกันวางแผนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร    ( OBECQA )  เพื่อนำเทคโนโลยีมาพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีเนื้อหาในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแม่แตงปีการศึกษา 2562 “Local  Curriculums  to  the 21st  World ” เพื่อจัดทำรายวิชาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน , กิจกรรมเหลียวหลังแลหน้า 360 องศา , การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนด้วยระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา , จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2562 และ การนำเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้าสู่ห้องเรียน

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานในพิธีกล่าวว่า เป้าหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย มีความรู้คู่ คุณธรรม  บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ นอกจากการพัฒนาผู้เรียนแล้วการพัฒนาครูและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพทั้งองค์กร ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียน และขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู บริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ TQA สู่การประกันคุณภาพการศึกษา โดยทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและคำนึงถึงผู้รับบริการทางการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้องค์กรบรรลุถึงผลประโยชน์  ส่งผลให้นักเรียนเป็นคน เก่ง คนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองดีที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป     

โอกาสนี้  นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และนางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดกาประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

ดูภาพกิจกรรม

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น