[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สะเมิงพิทยาคม เปิดบ้านวิชาการ เยือนบ้านสามเมิง
  supaporn  วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 190    Bookmark and Share    
 
 

วันที่  7 มีนาคม  2562 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ เยือนบ้านสามเมิง  โดย นายมนัส  ธำรงวจนะเมธาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ให้แก่ชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้ทราบถึงศักยภาพของบุคลากรโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม คุณภาพของนักเรียนที่เป็นผลมาจากการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำเสนอผลการพัฒนาการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม และโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนประถมศึกษา รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมในโครงการหลักของโรงเรียน คือ โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการองค์รวม นอกจากนี้ ยังกำหนดให้เป็นสัปดาห์แห่งการแนะแนวศึกษาต่อ แนะแนวอาชีพ โดยความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันส่งเสริมอาชีพ ซึ่งร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ แนะแนวการศึกษาต่อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้  ให้โอกาส สร้างทางเลือกที่หลากหลายแก่ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานพิธีกล่าวว่า กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้ จากการกล่าวรายงานของท่านผู้อำนวยการ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารงาน มีระบบการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งมีภาคีเครือข่ายที่ดีเยี่ยม ทำให้โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพโรงเรียนหนึ่ง มีผลงานเชิงประจักษ์หลาย ๆ เรื่อง สามารถเป็นแบบอย่างได้ มีผลงานในโครงการตามนโยบาย ที่ได้รับการคัดเลือก อาทิ โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำระดับ 3 ดาว ที่มีหลักการดำเนินงานที่ชัดเจน มีคุณธรรมอัตลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงเป้าหมายการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี นอกจากนี้ ยังมีผลการดำเนินงานที่เป็นต้นแบบ คือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย    ส่งเสริมให้นักเรียนมีชีวิตที่พอเพียง เกิดการเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ทั้งการเรียนการสอนแบบบูรณาการองค์รวม ที่เน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ 
 ขอชื่นชมยินดีในความสำเร็จจากการร่วมกันพัฒนาการศึกษาโดยมีเป้าหมายอยู่ที่นักเรียนที่มีคุณภาพ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขอย่างยั่งยืน ขอให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาการศึกษาต่อไป
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือ www.obec.go.th/
ดูภาพกิจกรรมwww.facebook.com/pg/relation34/photos/
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น