[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน EDUdigital 2019
  supaporn  วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 326    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมทีมบริหารองค์กร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อซักซ้อมการเตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน “EDUdigital 2019” 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน “EDUdigital 2019” เพื่อสร้างการรับรู้ในข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเปิดเวทีสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงกระบวนความคิดใหม่ที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีไปสู่กระบวนการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 5 – 6 มกราคม 2562 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน “EDUdigital 2019” ในวันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางศึกษาได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ ตลอด จนความล้ำสมัยของเครื่องมือ เทคโนโลยี นวัตกรรม ครอบคลุมถึงองค์ความรู้สำคัญที่สามารถนำไปต่อยอดบูรณาการกับการเรียนการสอน ทั้งในและนอกชั้นเรียนได้อย่างเสมอภาค และทั่วถึง
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางศึกษาเกิดความตระหนักในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอินเตอร์เน็ต
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี ไปบูรณาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย
เป้าหมายผู้ประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34,35,36,37 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 – 6 รวมจำนวนทั้งสิ้น 350 คน
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือwww.obec.go.th/
ดูภาพกิจกรรมwww.facebook.com/pg/relation34/photos/

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น