[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการประเมินมาตรฐาน
  supaporn  วันที่โพสต์ พุธ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 250    Bookmark and Share    
 
 

 วันที่  26  ธันวาคม  2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 34 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ  โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทแอนสปา   อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

ดร.สิทธิชัย  มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 65 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัญหาที่พบจากการประเมินตนเองของปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์หาจุดเด่นที่ควรต้องส่งเสริม และจุดด้อยที่ควรต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานพิธีกล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  การร่วมมือกันขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสถานศึกษา การประเมินตนเองและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง จะเป็นภาพสะท้อนผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการบริหารและการจัดการศึกษา  รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในปีต่อไป  ในวันนี้ จะเป็นการถอดบทเรียนผลการประเมินตนเองในปีที่ผ่านมา
การถอดบทเรียน เป็นวิธีการหนึ่งของการจัดการความรู้  โดยเป็นกระบวนการดึงเอาความรู้จากการทำงานออกมาใช้เพื่อยกระดับให้ดียิ่งขึ้น ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ขับเคลื่อนการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน  ขอให้พวกเราทุกคนให้ความสำคัญและร่วมแรง ร่วมใจกันขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีภาพการพัฒนาและภาพความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้
ต่อจากนั้น นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบาลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (SPM.34 Zero Waste) และกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
 
ดูภาพกิจกรรมwww.facebook.com/pg/relation34/photos/
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น