[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสามหมื่น จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  supaporn  วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 535    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 11 กันยายน 2561 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสามหมื่น จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

และนายพรเทพ  ศุภราภรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสามหมื่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนและความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับประเทศและนานาชาติ นักเรียนได้รับการพัฒนาการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี วิชาชีพ ดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะ  เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  รวมทั้งใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและตามกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ตลอดจนเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับเขตพื้นที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานพิธี กล่าวว่า การจัดการศึกษานั้น เป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องจัดเตรียมกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม การแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนในระดับเขตพื้นที่ เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาค ผมหวังว่าการแข่งขันในครั้งนี้ จะสามารถคัดเลือกทีมผู้เข้าแข่งขันประเภทต่างๆ เป็นตัวแทนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสามหมื่น ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคที่จะจัดขึ้น ณ จังหวัดพะเยา  ผมขอชื่นชมและเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมและเสียสละเวลา ทุ่มเทในการฝึกทักษะแก่นักเรียน จนสามารถแสดงศักยภาพให้บังเกิดผลต่อสาธารณชน และขอขอบคุณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นสนามแข่งขัน ของสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสามหมื่น

การจัดงานในครั้งนี้ มีสถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 15 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม  โรงเรียนพร้าววิทยาคม โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม  โรงเรียนแม่แตง  โรงเรียนมัธยมกัลยณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  โรงเรียนวัดแม่ริม โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา และโรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว มีผู้เข้าแข่งขัน 3,101 คน


เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือwww1.obec.go.th:8081/news/99877

ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/relation34/photos/

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น