[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

28 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการพัฒนารูปแบบการศึกษาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ
วันที่ 28 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมโรงเรียนในโครงการพัฒนารูปแบบการศึกษาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูแนะแนว จำนวน 17 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียน
วันที่ 27 มีนาคม 2562 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานขอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ขอชื่นชมและแสดงความยีนดีกับนักเรียน
สพม.34 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนหอพระ โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 13/2562
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียน
วันที่ 26 มีนาคม 2562 นาย เจดีย์ เดชพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะ ออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ติดตาม 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.ฝางชนูปถัมภ์ ประชุมวิเคราะห์องค์กร
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมการวิเคราะห์องค์กรโดยใช้เทคนิค SWOT วิเคราะห์สถานภาพองค์กร การจัดทำแผนพัฒนา ระยะ 4 ปี การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และการจัดทำมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน รอบ 4 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียน สหวิทยากลุ่มดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2562 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายประวัติ ผันผาย ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง นางจีรฉัตร ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.สันป่าตองวิทยาคม จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ด้วยระบบบริหารงบประมาณออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันป่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 12/2562
วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียน สหวิทยากลุ่มดอยช้าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2562 นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางศิริกร ปวงคำคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม, โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ,โรงเรียนแม่ลาน้อย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับ นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 11/2562
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
วันที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน สังกัด สพม.34
วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวให้โอวาทนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน จำนวน 1,500 คน ณ หอประชุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ข้าราชการครูและบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ในการนี้ นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบโรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้ มูลค่ารวม 800,000 บาท
วันที่ 8 มีนาคม 2562 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เป็นตัวแทนรับมอบโรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้ ให้แก่โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ รวมมูลค่ารวม 800,000 บาท จากกลุ่ม Australian New Zealand Women’s Group Bangkok และ New Zealand Society Thailand โดย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.สันกำแพง มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา
วันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 401 คน และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 260 คน รวมทั้งสิ้น 661 คน โดยได้รับ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562
วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน จำนวน 42 โรงเรียน 84 คน ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สะเมิงพิทยาคม เปิดบ้านวิชาการ เยือนบ้านสามเมิง
วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ เยือนบ้านสามเมิง โดย นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ให้แก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมการสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง
วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมการสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางและติดตามงานนโยบายของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/160 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>