[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562
  supaporn  วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 120    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 27 กันยายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจําปี 2562  ให้แก่ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  จำนวน  60  คน   ณ  โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทแอนสปา  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและมีการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มภารกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานในพิธีกล่าวว่า หน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้  การควบคุมภายในไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แต่เป็นกระบวนการที่แทรกเข้าไปในกิจกรรมการปฏิบัติงานตามปกติ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ การควบคุมภายในจึงเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่ง เพื่อให้มีการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) เพราะหากองค์กรขาดการควบคุมแล้ว ก็จะทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ  การควบคุมภายในมิใช่เป็นเพียงนโยบายหรือแบบฟอร์มที่กำหนดขึ้นเท่านั้น  แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรต้องร่วมมือกันทำและทำอย่างต่อเนื่อง ดังคำกล่าวที่ว่า การควบคุมภายในเป็นเรื่องของทุก ๆ คนในองค์กรในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ หวังว่าทุกท่านจะมีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
ดูภาพกิจกรรม 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น