[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดกิจกรรมสะท้อนคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
  supaporn  วันที่โพสต์ เสาร์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 206    Bookmark and Share    
 
 

วันที่  31  สิงหาคม  2562  ณ โรมแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสะท้อนคิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านการบูรณาการแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ปรากฏการณ์ทางสังคมและภาพอนาคตเพื่อยกระดับการคิด การวิเคราะห์ การอ่านและการเขียนของผู้เรียน ให้แก่ ข้าราชการครู  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา รวมจำนวน ทั้งสิ้น 208 คน

ในการนี้ นางสาวอรสา  ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ในนามผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ดำเนินโครงการฯ เพื่อปรับทัศนคติและพฤติกรรมการสอน ตลอดจนครูผู้สอนสามารถพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับบริบทโดยการดึงอัตลักษณ์ของตนเองมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการวิจัยเป็นฐาน โดยร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศึกษานิเทศก์ทุกคนในสังกัด ในการดำเนินการพัฒนา นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาตลอดระยะการดำเนินโครงการ ในการอบรมและพัฒนาครั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง 4 ระยะ ซึ่งการดำเนินการวันนี้เป็นการอบรมในระยะที่ 3 คือการสะท้อนคิด ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เข้าอบรมได้นำองค์ความรู้จากการอบรมพัฒนามาแล้วในระยะที่ 1 ไปใช้ในห้องเรียนจริงด้วยกิจกรรม Active Learning ด้วยการใช้วิจัยเป็นฐาน และกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ซึ่งมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 22 โรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรมจาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก จำนวน 208 คน ในการดำเนินโครงการนี้ ผู้ที่เข้ารับการอบรมพัฒนาและมีผลการประเมินครบตามที่หลักสูตรกำหนด จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อนับชั่วโมงการพัฒนาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 24 ชั่วโมง

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานในพิธีกล่าวว่า โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ปรากฏการณ์ทางสังคมและภาพอนาคตเพื่อยกระดับการคิด การวิเคราะห์  การอ่านและการเขียนของผู้เรียน  ไม่ใช่เป็นเพียงการจัดอบรมพัฒนาเพื่อสนองนโยบายหรือความต้องการของส่วนกลางหรือจัดให้จบไปเพียงครั้งเดียว แต่เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สอนอย่างแท้จริง โดยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและติดตามเป็นระยะตลอดมา เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าคุณสมบัติของครูนั้น นอกจากจะเป็นผู้มีความรู้ที่ดีแล้ว ต้องมีวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยเทคนิคกระบวนการสอนที่ดีด้วย ซึ่งแนวทางการสอน เชิงรุกแบบ Active Learning จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน โดยปรับบทบาทครูจากผู้สอนมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกและนักเรียนจากผู้รับรู้มาเป็นผู้มีส่วนร่วม ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กในยุคปัจจุบันเป็นความท้าทายของครูอย่างมาก ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนไม่ใช่การพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างเดียว ครูต้องมาทบทวนว่า จะทำอย่างไร  ที่จะบูรณาการศาสตร์ความรู้รายวิชาต่างๆ มาเชื่อมโยงเข้ากับสภาพของผู้เรียนปัจจุบันอย่างมีความหมาย  จะสอนอย่างไรให้พัฒนานักเรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้เดิมจากประสบการณ์ที่ตนเองพบเจอเข้ากับองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่นักเรียนได้รับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้  นั่นหมายความว่า ครูต้องเป็นผู้พัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีทั้งทักษะวิชาการทักษะอาชีพ และทักษะการดำเนินชีวิตที่ตอบโจทย์พลเมืองในศตวรรษที่ 21   ซึ่งถือได้ว่าการยกระดับคุณภาพการศึกษาคือการยกระดับคุณภาพประชาการของประเทศได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เห็นว่าการดำเนินการระยะที่ 3 การจัดกิจกรรมสะท้อนคิดในครั้งนี้ จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถดึงศักยภาพตนเองในการจัดการเรียนการสอนออกมาใช้ได้อย่างสูงสุดและกระตุ้นให้เกิดการคิดพัฒนา   ต่อยอดที่สร้างสรรค์ต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและคณะทำงานคุณภาพที่เรามั่นใจ

โอกาสนี้ ผมต้องขอขอบคุณ ท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านวิทยากร คณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนทำให้เกิดการอบรมและพัฒนาในครั้งนี้  สุดท้ายนี้ ผมขอให้การดำเนินการอบรมนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และขอเปิดการอบรมและพัฒนาข้าราชการครู ณ บัดนี้

ต่อจากนั้น เป็นกิจกรรมสะท้อนคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านการบูรณาการแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ปรากฏการณ์ทางสังคมและภาพอนาคตเพื่อยกระดับการคิด การวิเคราะห์ การอ่านและการเขียนของผู้เรียน โดยแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนำเสนอแนวคิดที่ประสบผลสำเร็จและสภาพปัญหาตามบริบทของพื้นที่
ดูภาพกิจกรรม

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น