[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 พัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ สู่ความเป็นเขตสุจริตในยุค 4.0
  supaporn  วันที่โพสต์ เสาร์ ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 290    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ สู่ความเป็นเขตสุจริตในยุค 4.0  ให้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  จำนวน 66  คน  ณ ห้องประชุมล้านเงิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

นการนี้  นางจีรฉัตร  ศิริ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะ 6 เดือนแรก และอื่น ๆ  เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IIT/EIT/OIT)

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานในพิธีกล่าวว่า  คนสุจริต โรงเรียนสุจริต เขตสุจริตเป็นพื้นฐานคุณภาพและการบริหารแบบธรรมาภิบาล ของหน่วยงานทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดคุณลักษณะ  5 ประการ ประกอบด้วย 1) มีกระบวนการคิดที่ดี  2) ความมีวินัย 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความพอเพียง และ  5) ความมีจิตสาธารณะ ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะนำไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ    มีความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน นั้น

กระผมในฐานะผู้นำองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้เห็นความสำคัญ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน มาโดยตลอด ทั้งการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำหนดนโยบาย จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นระบบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ   5 ประการดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าหากบุคลากรของหน่วยงานมีคุณลักษณะดังกล่าวแล้ว จะส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีผลการประเมินตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระดับดีเยี่ยม สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ ได้

ขอขอบคุณคณะทำงานของโครงการที่ได้จัดประชุมในครั้งนี้  จะก่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ขอให้ทุกคนมีพลังในการทำงาน  เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน ต่อผู้บริหาร ต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้มาใช้บริการ ขออวยพรให้การจัดประชุมครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
ดูภาพกิจกรรม 
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ช่าวภาคเหนือ
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น