[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
  supaporn  วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 425    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น.ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร ยศบุญเรือง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามความต้องการของประเทศ โดยยึดการจัดการเรียนการสอนสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี สู่ห้องเรียน

โดยนายศรันย์ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รายงานผลการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญที่ผู้เรียนค้นพบองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง  นอกจากนี้ โรงเรียนยังดำเนินการจัดการเรียนการสอน การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ มีนักเรียนที่มีความหลากหลายในด้านชาติพันธุ์ โดยโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่ โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ฯลฯ โอกาสนี้ ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนคณะครูและบุคลากร ให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ให้เกิดคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือwww.obec.go.th/

ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/relation34/photos//

 

   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น