[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
  supaporn  วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 514    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมบรรยายพิเศษ ทิศทางการดำเนินนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้แก่ ประธานสหวิทยาเขต ,เลขานุการสหวิทยาเขต, ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่,ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รวมทั้งสิ้น จำนวน 75 คน ณ เชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟเนเชอรัลแอนท์รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในนามของผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ในการพัฒนาการศึกษา นำนโยบายตัวชี้วัดของ สพฐ. สู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจแก่บุคลากรในด้านนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้บุคลากรสามารถวางแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด มีการจัดระบบการติดตาม ประเมินผล สามารถรายงานผลการดำเนินการได้ตามกำหนด

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานในพิธี กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 กำหนดให้รัฐดำเนินการให้เด็กทุกรายได้รับการศึกษา 12 ปี อย่างมีศักยภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายเรื่องงบประมาณ 2562 เตรียมความพร้อมของหน่วยงานเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย เป็นพลเมืองดีของชาติ พลเมืองดีของโลก มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา ต้องร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ และการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องใช้วิธีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี นโยบาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผมขอขอบคุณคณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญและเสียสละเวลามาประชุมในครั้งนี้ ขอให้การประชุมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/relation34/photos/

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น