[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

9 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา สพม.34 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา โดยได้จัดประชุมผู้บริหาร และวิชาการโรงเรียนละ 6 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน เพื่อสร้างการรั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน จัดการประกวดประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบจัดการประกวดในระดับภาคเหนือตอนบน ได้จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ระดับภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง เชียงใหม่ โดยมีโรงเรียนต่างๆในเขตภาคเหนือตอนบนส่งผลงานโครงงานสะเต็มศึกษา เข้าร่ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นำเสนอการสะท้อนคิดแผนการจัดการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านการบูรณาการแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ปรากฏการณ์ทางสังคมและภาพอนาคตเพื่อยกระดับการคิด การวิเคราะห์ การอ่านและการเขี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 MOU รายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพกับ 4 มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( Credit – based Upper Secondary Schools) กับ 4 มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพงานแนะแนวในสถา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 พัฒนาครูเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยเป็นฐาน:หลักสูตรการเรียนการสอน Active Learning
สพม.34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) จัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านการบูรณาการแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ปรากฏการณ์ทางสังคมและภาพอนาคตเพื่อยกระดับการคิด การวิเคราะห์ การอ่านและการเขี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ขอแสดงความยินดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ และนางสาวชนัญพร ณรงค์ทิพย์ ข้าราชการครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาภาษาไทย และนางน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา สพม.34 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา โดยได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนละ 6 คน จำนวน 42 คน เพื่อสร้างการรับรู้และร่ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 พัฒนาบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิตและสุขภาวะในโรงเรียน
สพม.34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิตและสุขภาวะในโรงเรียน ระหว่าง วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา สพม.34 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา โดยได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนละ 6 คน จำนวน 50 คน เพื่อสร้างการรับรู้และร่ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เข้าร่วมการประชุมวิชาการผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมวิชาการผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.แม่แจ่ม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 44 ปี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสครบรอบ 44 ปี โอกาสนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่แจ่ม คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.34 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 หัวหน้า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนานวัตกรรม
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา สพม.34 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา โดยได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนละ 6 คน จำนวน 50 คน เพื่อสร้างการรับรู้และร่ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 27/2562 และประชุมมาตรฐานเขตฯ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผูอำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 27/2562 โ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะทีมบริหารองค์กร และศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ นายโกศล ปราคำ และดร.ทวี อุปสุขิน ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจใ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ดำเนินการวางแผนจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร Big Data
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร Big Data ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสร้างการรับรู้ด้านนวัตกรรม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา สพม.34 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา โดยได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนละ 6 คน จำนวน 54 คน เพื่อสร้างการรับรู้และร่ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอผลการขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและติดตามผลการดำเนินงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ตรวจเยี่ยมนิเทศ รร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์, โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ตรวจเยี่ยมนิเทศ รร.ขุนยวมวิทยา
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและติดตามผลการดำเน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/163 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>