[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.แม่ออนวิทยาลัย
23 ม.ค. 2562
วันที่ 22 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ได้จัดงานกีฬาแม่ออนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนและลานกีฬาภายในโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
วันที่ 22 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ได้จัดงานกีฬาแม่ออนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนและลานกีฬาภายในโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่อบุญเลิศ โปธิตา คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน
ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม
22 ม.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตร โล่รางวัลแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการดวงใจ ญาณโรจน์ มอบเกียรติบัตร โล่รางวัลแก่คณะครู บุคลากรที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆ ดังนี้ 1. รางวัลครูดีเด่น สมาคมวิชาชีพครูอำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 6 ท่าน 2. รางวัลครูดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 2 ท่าน 3. รา
ร.ร.จอมทอง
22 ม.ค. 2562
\"เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ สู่เทคโนโลยี\"
\"เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ สู่เทคโนโลยี\" วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน \"เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ สู่เทคโนโลยี\" โดยมี นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง กล่าวรายงาน พร้อมท
ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม
22 ม.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนดีเด่น
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการดวงใจ ญาณโรจน์ มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนดีเด่น และนักเรียนที่ได้รับรางวัลรายการต่างๆ ดังนี้ 1. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2561 2. นักเรียนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 19 คน 3. รางวัลชนะเลิศ การประกอบคอมพิ
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
22 ม.ค. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดการวัดและประเมินผล \\\"การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA\\\" สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 22 มกราคม 2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดการวัดและประเมินผล \\\"การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA\\\" สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ร.ร.ไชยปราการ
22 ม.ค. 2562
โรงเรียนไชยปราการศึกษาดูงรานด้านคุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดลำปาง
20 - 21 มกราคม 2562 โรงเรียนไชยปราการ โดยนางระพีพรรณ สุขสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางรัตติกรณ์ สุขดีรองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานด้านโครงงานคุณธรรมจริยธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม และโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
21 ม.ค. 2562
ค่ายทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 /2561
กิจกรรมค่ายทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 ❤️❤️❤️ งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15 @สวนตุงและโคมนครเชียงราย----วัดห้วยปลากั้ง----ตลาดแม่สาย จ.เชียงราย 😆😆😆
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
21 ม.ค. 2562
คณะครู จากโรงเรียนในเขต ฝาง แม่อาย ไชยปราการ ได้จัดประชุมผู้กำกับ นักศึกษาวิชาทหารลุ่มน้ำฝาง ร่วมกับทหาร ณ ห้องประชุมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
คณะครู จากโรงเรียนในเขต ฝาง แม่อาย ไชยปราการ ได้จัดประชุมผู้กำกับ นักศึกษาวิชาทหารลุ่มน้ำฝาง ร่วมกับทหาร ณ ห้องประชุมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
21 ม.ค. 2562
ยินดีต้อนรับนักศึกษาสังเกตุการสอน เป็นเวลา 1สัปดาห์
ยินดีต้อนรับนักศึกษาสังเกตุการสอน เป็นเวลา 1สัปดาห์
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
21 ม.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เก็บเงินและสิ่งของมีค่าได้นำคืนเจ้าของ
วันที่ 21 มกราคม 2562 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เก็บเงินและสิ่งของมีค่าได้นำคืนเจ้าของ โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะผู้บริหารและหัวหน้าระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้มอบและใน
ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม
20 ม.ค. 2562
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมจัดงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House 2019)
วันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมจัดงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House 2019) โดยมีนายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดงาน
รร.ฮอดพิทยาคม
19 ม.ค. 2562
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฮอดพิทยาคม ครบรอบ 47 ปี
วันที่ 19 มกราคม 2562 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ได้จัดพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเฟื่องฟ้า วันคล้ายวันสถาปนาครบรอยบ 47 ปี และงานเปิดบ้านวิชาการ การศึกษาสัมมาชีพ \"วิถีคนเมืองฮอด\" ประจำปีการศึกษา 2561
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
19 ม.ค. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 รอบพิเศษ
วันที่ 19 มกราคม 2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 รอบพิเศษ
ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม
18 ม.ค. 2562
ร่วมพิธีงานวันครู อำเภอดอยสะเก็ด ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางดวงใจ ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีงานวันครู อำเภอดอยสะเก็ด ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยสมาคมวิชาชีพครูดอยสะเก็ด เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสานวิชา ในการนี้ได้มีคุณครูของโรงเรียนดอยสะเก็ด
ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม
18 ม.ค. 2562
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ คณะครูนำนักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมเข้าร่วมการแสดงฟ้อนรำ ในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามกีฬาเทศบาล อำเภอดอยสะเก็ด และร่วมการแสดงฟ้อนรำ งานวันเด็กแห่งชาติ ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง เทศบาลตำบลเชิงดอย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ตัวแทนคณะครู-นักเรียนได้ร่วมจัดซุ้มแจกของขวั
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
18 ม.ค. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มในวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มในวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
18 ม.ค. 2562
ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย ได้พบปะนักเรียน หน้าเสาธง โดยได้กล่าวทักทายและให้โอวาทกับนักเรียน วันที่ 18 มกราคม 2562
ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย ได้พบปะนักเรียน หน้าเสาธง โดยได้กล่าวทักทายและให้โอวาทกับนักเรียน วันที่ 18 มกราคม 2562
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
18 ม.ค. 2562
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย ที่ได้มาดำรงตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ด้วยความยินดียิ่ง วันที่ 17 มกราคม 2562
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย ที่ได้มาดำรงตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ด้วยความยินดียิ่ง วันที่ 17 มกราคม 2562
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
18 ม.ค. 2562
วันครูประจำปี 2562
วันครูประจำปี 2562 นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการ สพม.34 ได้มาเป็นประธาน เนื่องในวันครูของกลุ่มดอยอ่างขาง ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ซึ่งวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ถือเป็น วันครูแห่งชาติ ครูผู้ที่ให้ความรู้ คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน หรือ นักศึกษาในสถาบันการศึ
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
18 ม.ค. 2562
โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ✨✨✨✨เข้าร่วม 🌼😇🌼 โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS) เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ที่วัดศรีบุญเรือง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/454 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>